رفتن به محتوای اصلی
x
كارگاه آموزشي «آموزش سلامت، ایمنی و محیط زیست»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر احمد رضائیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد  دانشگاه صنعتی اصفهان
         زمان: شنبه 14 بهمن‌ماه از ساعت 8:15 تا 12:15

        فایل ارائه

ارائه قسمت اول (صوتی)

ارائه قسمت دوم (صوتی)

كارگاه آموزشي «سفر به زیست بوم جدید دانشجویی در کلاس درس»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر احمد عابدی عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
         زمان: یکشنبه 15 بهمن‌ماه از ساعت 8:15 تا 12:15

  فایل ارائه

آدرس مقاله

فیلم ارائه (قسمت اول)

فیلم ارائه( قسمت دوم)

كارگاه آموزشي «تفکر طراحی»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر رضا حسان عضو هیأت علمی پژوهشکده ایران داک
         زمان: دوشنبه 16 بهمن‌ماه از ساعت 8:15 تا 12:15

        فایل ارائه

فیلم ارائه (قسمت اول)

فیلم ارائه (قسمت دوم)

كارگاه آموزشي «کاربرد هوش هیجانی در ارتباط مؤثر»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر مهرداد دشتی روان‌شناس فعال در حوزه بهداشت روان
         زمان: سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه از ساعت 8:15 تا 12:15

        فایل ارائه

فیلم ارائه (قسمت اول)

فیلم ارائه (قسمت دوم)

 

 


كارگاه آموزشي «مهارت ارتباط مؤثر»
          مدرس دوره: سرکار خانم دكتر طبائیان عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
         زمان: شنبه 24 تیرماه از ساعت 8:15 تا 12:15

        فایل ارائه

- كارگاه آموزشي «در مسیر خردمندی (راهکارهای تعامل با دانشجویان نسل جدید)»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر احمد عابدی عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
          زمان: یکشنبه 25 تیرماه از ساعت 8:15 تا 12:15

     فایل ارائه

كارگاه آموزشي «روش تدریس»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر محمدحسین حیدری عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
          زمان: دوشنبه 26 تیرماه از ساعت 8:15 تا 12:15

       فایل ارائه (قسمت اول)

      فایل ارائه (قسمت دوم)

كارگاه آموزشي «منش استادی و ویژگی‌های مدرسین موفق»
          مدرس دوره: جناب آقاي دكتر مجتبی ازهری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران  دانشگاه صنعتی اصفهان
         زمان: سه‌شنبه 27 تیرماه از ساعت 8:15 تا 10:00

     فایل ارائه


 

 

  

تحت نظارت وف ایرانی