رفتن به محتوای اصلی
x

    این دفتر در دو سال اخیر علاوه بر نگرش‌سنجی‌های روشمند که در طول ترم، انجام و نتایج آن را جهت استفاده در اختیار اعضای هیأت علمی قرار می‌دهد؛ تمرکز خود را بر تحلیل‌های آماری نتایج نگرش‌سنجی قرار داده است. هدف از این رویکرد، تعیین نقاط ضعف سیستم آموزشی، شناسایی توانایی‌های اعضای هیأت علمی و ارایه راهکار مناسب با توجه به توانمندی‌های شناخته شده است. در سال 1395، کمیته ارزیابی درونی دانشگاه تشکیل شد و رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از مرکز زبان دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان اولین گروه ارزیابی داخلی، انتخاب و ارزیابی درونی این مجموعه انجام شده است. همچنین در سال 1396، ارزیابی درونی گروه آموزشی طراحی جامدات از دانشکده مهندسی مکانیک انجام شد.

- درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی (شیوه‌نامه اجرایی)

تحت نظارت وف ایرانی