رفتن به محتوای اصلی
x

مدیران دفتر نظارت و ارزیابی آموزش از ابتدا تاكنون

تصویر نام و نام خانوادگی دانشکده دوران تصدی
دکتر فرشته پرورش

 مهندسی صنایع و سیستمها

 آذرماه 1400 تاکنون
دكتر رضا تيكني  مهندسي مكانيك  مردادماه 1399 تا آبان‌ماه 1400
دکتر امیر هاشمی  علوم ریاضی  اردیبهشت‌ماه 1397 تا تیرماه 1399
دکتر محمد مشایخی  مهندسی مکانیک  1391 تا 1397
دکتر سیدرضا حجازی  مهندسی صنایع و سیستم‌ها  1389 تا 1391
دکتر محسن دوازده امامی  مهندسی مکانیک  1384 تا 1389
دکتر بهروز کوشا  مهندسی عمران  1376 تا 1384
دکتر علی اکبر عالم رجبی  مهندسی مکانیک  1374 تا 1376
  دکتر محمد ذکایی  علوم ریاضی  1372 تا 1374

 

تحت نظارت وف ایرانی