اعضا

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر هاشمی
سمت: مدیر دفتر
پست الکترونیکی: amir.hashemi@cc.iut.ac.ir
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
نام و نام خانوادگی: کیوان پالیک
سمت: کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی آموزش
پست الکترونیکی: nezarat@of.iut.ac.ir
وب سایت:
لیسانس آمار
نام و نام خانوادگی: سجاد رئیسی
سمت: کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی آموزش
پست الکترونیکی: s.raeisi@of.iut.ac.ir
وب سایت:
فوق لیسانس آمار اقتصادی و اجتماعی

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

كارگاه آموزشي مدیریت ذهن مدرس: استاد مهرداد دشتی...

تحت نظارت وف ایرانی