كارگاه آموزشي «درآمدی بر مهارت تفکر نقادانه و کاربردهای آن در مهارت تدریس اندیشمندانه» - تیرماه 1397

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

كارگاه آموزشي مدیریت ذهن مدرس: استاد مهرداد دشتی...

تحت نظارت وف ایرانی