ارزیابی درونی

این دفتر در یک سال اخیر علاوه بر ارزشیابی‌های روشمند که در طول ترم انجام می‌دهد و نتایج آن را جهت استفاده در اختیار اعضای هیأت علمی قرار می‌دهد؛ تمرکز خود را بر تحلیل‌های آماری نتایج ارزشیابی قرار داده است. هدف از این رویکرد، تعیین نقاط ضعف سیستم آموزشی، شناسایی توانایی‌های اعضای هیأت علمی و ارایه راهکار مناسب با توجه به توانمندی‌های شناخته شده است. در سال اخیر، کمیته ارزیابی درونی دانشگاه تشکیل شد و رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از مرکز زبان دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان گروه ارزیابی داخلی انتخاب و ارزیابی درونی این مجموعه در حال انجام است.

درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی (شیوه‌نامه اجرایی)

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

كارگاه آموزشي مدیریت ذهن مدرس: استاد مهرداد دشتی...

تحت نظارت وف ایرانی