كارگاه آموزشي «شناخت الگوي رفتاري و ارتباطات اثربخش با مدل جهاني  DISC»


مدرس دوره: جناب آقاي دكتر امیرمسعود عطایی (مشاهده صفحه شخصی) عضو هيأت علمي دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان


سرفصل مطالب و برنامه زمان‌بندي كارگاه (دانلود سرفصل کارگاه)


فايل‌ مطالب ارائه شده در كارگاه آموزشي (دانلود فرمت pdf)


فيلم‌هاي كارگاه آموزشي:

- قسمت اول (دانلود)

- قسمت دوم (دانلود)