كارگاه آموزشي «مدیریت منابع انسانی»


مدرس دوره: جناب آقاي دكتر آقای دکتر جبار باباشاهی عضو هيأت علمي دانشگاه تهران


فايل‌ مطالب ارائه شده در كارگاه آموزشي (دانلود فرمت pdf)


فيلم‌ كارگاه آموزشي:

قسمت اول (دانلود)

قسمت دوم (دانلود)

قسمت سوم (دانلود)

قسمت چهارم (دانلود)