كارگاه آموزشي «شيوه ارزشيابي از آموخته‌هاي دانشجويان»


مدرس دوره: جناب آقاي دكتر آقای دکتر احمد عابدی (مشاهده صفحه شخصی) عضو هيأت علمي دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان


سرفصل مطالب و برنامه زمان‌بندي كارگاه (دانلود سرفصل کارگاه)


فايل‌ مطالب ارائه شده در كارگاه آموزشي  (دانلود فرمت pdf)


فيلم‌هاي كارگاه آموزشي:

- قسمت اول (دانلود)

قسمت دوم (دانلود)