كارگاه آموزشي «روشهاي تدريس با رويكرد تندرستي»


مدرس دوره: جناب آقاي دكتر آقای دکتر مجتبی بابایی خورزوقی رئیس مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان


سرفصل مطالب و برنامه زمان‌بندي كارگاه (دانلود سرفصل کارگاه)


فايل‌ مطالب ارائه شده در كارگاه آموزشي  (دانلود فرمت pdf)


فيلم‌هاي كارگاه آموزشي:

- قسمت اول (دانلود)

قسمت دوم (دانلود)