اعضا

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مشایخی
سمت: مدیر دفتر نظارت و ارزیابی آموزش
پست الکترونیکی: mashayekhi@cc.iut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
نام و نام خانوادگی: کیوان پالیک
سمت: کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی آموزش
پست الکترونیکی: nezarat@of.iut.ac.ir
وب سایت:
لیسانس آمار
نام و نام خانوادگی: سجاد رئیسی
سمت: کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی آموزش
پست الکترونیکی: s.raeisi@of.iut.ac.ir
وب سایت:
فوق لیسانس آمار اقتصادی و اجتماعی

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

كارگاه آموزشي ارتباط مؤثر مدرس: دکتر احمد پدرام...
كارگاه آموزشي هوش هیجانی مدرس: دکتر محمدرضا عابدی...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف